Opći uvjeti prodaje

  1. DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE

1.1.  Pojam „Prodavatelj“ označava gospodarsko društvo FEAL d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Trnska cesta 146, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, kao i s njim povezana društva (dalje u tekstu: „Prodavatelj“)

1.2.  Pojam „Kupac“ označava svaku pravnu i fizičku osobu koja zaključi kupoprodajni ugovor s Prodavateljem, koja dostavi ponudu za zaključenje ugovornog odnosa, sudjeluje u pregovorima s Prodavateljem ili učini bilo koju drugu radnju koja se opravdano ima smatrati da je učinjena s ciljem zaključenja kupoprodajnog odnosa (dalje u tekstu: „Kupac“).

1.3.  Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na poslovne odnose između Prodavatelja i Kupca koji nastaju temeljem kupoprodaje robe iz proizvodnog ili drugog asortimana Prodavatelja. Prodavatelj ne pristaje na bilo kakve druge uvjete ili pravila koji uređuju odnose između navedenih strana, osim ako se isto izričito drugačije ne ugovori kroz pisani pristanak Prodavatelja. Kupac prihvaća ove uvjete zaključenjem ugovornog odnosa s Prodavateljem ili radnjama koje se imaju smatrati obvezujućima za bilo koju stranu u smislu odredbi ovih Uvjeta ili zakonskih propisa relevantnog prava. Na ove Uvjete kao i na poslovni odnos između Prodavatelja i Kupca primjenjuju se važeći propisi Bosne i Hercegovine.

  1. ZAKLJUČENJE UGOVORNOG ODNOSA

2.1.  Ponude učinjene od strane Prodavatelja se smatraju neobvezujućima, osim ako nije naznačeno drugačije.

2.2.  Narudžbe kupca se imaju smatrati obvezujućim ponudama za zaključenje ugovornog odnosa na strani naručitelja. Ugovorni odnos nastaje zaključenjem ugovora u pisanoj formi, potvrdom narudžbe ili isporukom robe.

2.3.  Informacije o robama i proizvodima sadržane ili prikazane u uzorcima i/ili marketinškim materijalima i/ili brošurama imaju isključivo informativnu svrhu i ne čine obvezu bilo koje vrste na strani Prodavatelja, osim ako je izričito naznačeno drugačije.

2.4.  Svi dokumenti, izračuni, dizajni, cjenici, atesti i ostala dokumentacija koja je dostavljena Kupcu za svrhu izrade narudžbe ostaju intelektualno vlasništvo Prodavatelja koji na istima ima isključivo autorsko pravo. Navedeni dokumenti ne smiju biti dostavljeni trećim stranama od strane Kupca, osim ako za to nema izričitu pisanu suglasnost Prodavatelja.

2.5.  Sva elektronska komunikacija između Prodavatelja i Kupca se ima smatrati kao „pisana komunikacija“.

  1. NARUDŽBA

3.1.  Narudžba se smatra prihvaćenom nakon pisane potvrde Prodavatelja ili isporukom robe i drugim radnjama Prodavatelja, ako tako proizlazi iz okolnosti poslovnog odnosa i ranijeg odnosa između Prodavatelja i Kupca.

3.2.  Kupac je dužan provjeriti detalje sadržane u ponudi ili u potvrdi narudžbe i obavijestiti Prodavatelja o izmjenama u roku od 48 sati od primitka ponude ili potvrde narudžbe. Svaka izmjena koju pošalje Kupac treba biti potvrđena od strane Prodavatelja.

3.3.  Prodavatelj zadržava pravo promjena na proizvodima nakon potvrđivanja narudžbe, pod uvjetom da promjene ne predstavljaju materijalnu povredu narudžbe ili značajnih elemenata specifikacije proizvoda. Kupac će prihvatiti eventualne promjene pod uvjetom da iste nisu nerazumne ili na štetu Kupca.

  1. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

4.1.  Ako nije ugovoreno drugačije, na uvjete isporuke i plaćanja primjenjuje se paritet Ex Work, odnosno franko skladište Prodavatelja sa uključenom cijenom pakiranja proizvoda.

4.2.  Na sve isporuke primjenjuju se cijene naznačene na ponudi ili računu Prodavatelja, te se, ako nije ugovoreno drugačije, primjenjuju cijene određene cjenikom koji je važeći u trenutku zaključenja poslovnog odnosa.

4.3.  Kupci koji nemaju zaključen ugovor s Prodavateljem u pisanom obliku, dužni su izvršiti plaćanja prije isporuke robe.

4.4.  Kupci koji imaju zaključen ugovor s Prodavateljem izvršavaju plaćanja u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, ako nije ugovoreno drugačije.

4.5.  Za odnose kod kojih je ugovoren rok isporuke robe od preko 90 dana, Prodavatelj zadržava pravo povećanja cijene u slučaju povećanja troškova sirovina, troškova rada, promjene valutnog tečaja ili drugih okolnosti na koje Prodavatelj ne može utjecati, a koje značajno utječu na troškove proizvodnje, uz obvezu pisane obavijesti Kupcu prije promjene cijene.

4.6.  Ako nije ugovoreno drugačije, sva plaćanja se izvršavaju uplatom na naznačeni transakcijski račun Prodavatelja.

4.7.  Kod kašnjenja u plaćanju na ugovorene rokove obračunava se zakonska zatezna kamatna stopa.

  1. ISPORUKA ROBE

5.1.  Rok isporuke je 60 dana, ako ponudom, ugovorom ili na drugi način nije ugovoreno drugačije.

5.2.  Kupac je dužan preuzeti robu u roku od 3 dana od obavijesti Prodavatelja, dogovorenog datuma isporuke ili ako ugovorom nije drugačije uređeno.

5.3.  U slučaju kašnjenja Kupca s preuzimanjem robe, Prodavatelj može obračunati troškove skladištenja i čuvanja robe.

5.4.  Prodavatelj ne odgovara za štetu koju je Kupac imao prema trećim stranama zbog neisporuke robe, osim ako se ne ugovori drugačije.

5.5.  Prodavatelj ima pravo prestati isporučivati robu ako utvrdi da je nad Kupcem otvoren stečajni ili likvidacijski postupak, kao i da je izvršena blokada bankovnih računa Kupca, u kom slučaju će obavijestiti Kupca o razlozima zadržavanja isporuke.

5.6.  Rizik gubitka i oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku isporuke, neovisno o tome koja strana plaća prijevoz robe.

5.7.  U svakom slučaju, rizik prelazi na Kupca kod nepreuzimanja robe u dogovorenom roku.

  1. JAMSTVO/GARANCIJA

6.1.  Kupac jamči da isporučena roba nema poznatih nedostataka u materijalu i obradi.

6.2.  Prigovori na vidljive nedostatke i mane robe se moraju učiniti u roku od 5 dana od dana isporuke.

6.3.  U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stavka, prigovor se neće uvažiti, osim ako se dokaže da je Prodavatelj postupao s grubom nepažnjom.

6.4.  Teret dokazivanja nedostataka, vremena njihovog nastanka i pravovremenog obavještavanja je na Kupcu.

6.5.  Prodavatelj daje jamstvo/garanciju na istaknuta svojstva proizvoda u trajanju od jedne godine od dana isporuke.

6.6.  Prodavatelj će dokazane i pravovremeno saopćene nedostatke ispraviti kroz isporuku zamjenskih proizvoda, u kom slučaju je Kupac dužan dostaviti Prodavatelju proizvode za koje prijavljuje nedostatak.

6.7.  Trošak prijevoza zamjenskih proizvoda u smislu prethodne točke, kao i povrata nesukladnih proizvoda, snosi Prodavatelj.

6.8.  Jamstvo/garancija iz točke 6.5. ne pokriva oštećenja i nedostatke koji su nastali kao posljedica uobičajenog trošenja i propadanja, nepropisnog rukovanja, skladištenja, obrade i nepostupanja u skladu s uputama za proizvode od strane Kupca ili trećih osoba.

  1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

7.1.  Odgovornost prodavatelja za sve zahtjeve za štetu koja proizlazi iz robe i njenog korištenja ne može u bilo kojem slučaju premašiti ukupan iznos kupovne vrijednosti robe koja je predmet odštetnog zahtjeva. Pod nikakvim okolnostima Prodavatelj neće biti odgovoran Kupcu ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo koju vrstu posebne, slučajne, neposredne, posljedične ili kaznene štete, gubitaka i troškova, uključujući, bez ograničenja, štetu nastalu iz gubitka reputacije, ugleda, imena i prepoznatljivosti brenda, kao i gubitka prodaje ili profita, prekida rada, neuspjeha proizvodnje, oštećenja druge robe ili drugih sredstava, bilo da šteta proizlazi iz kršenja jamstva, ugovora, pogrešnog prikazivanja, nemara ili na drugi način.

7.2.  Isključenja ili ograničenja odgovornosti prikazana u ovim Općim uvjetima ne odnose se na štetu nastalu zbog ozljede  tijela, pogoršanja zdravlja i smrti, a koje su uzrokovane nepažljivim kršenjem obveza od strane Prodavatelja ili zlonamjernim ili nepažljivim kršenjem obveze od strane pravnog zastupnika Prodavatelja ili njegovog punomoćnika, niti na druge štete koje su uzrokovane grubim nemarnim kršenjem obveza od strane Prodavatelja, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

  1. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

8.1.  Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do trenutka plaćanja cijene robe, kao i drugih potraživanja koja proizlaze iz isporuke predmetne robe.

8.2.  Ako je roba iz prethodnog stavka pomiješana, sastavljena ili spojena s drugom robom ili predmetima, Prodavatelj stječe vlasništvo nad novonastalom stvari srazmjerno vrijednosti svoje robe, pod uvjetom da se ne može izvršiti razdvajanje bez znatne štete ili bez nesrazmjernih troškova.

8.3.  Kupac je dužan robu iz prethodne točke osigurati od rizika oštećenja i propadanja i skladištiti je na primjeren način.

  1. VIŠA SILA

9.1.  Prodavatelj ne odgovara za bilo koju štetu, gubitak ili trošak koji nastanu kao posljedica okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, uključujući, ali se ne ograničavajući, na: prirodne nepogode, zakone, propise, regulative, sankcije, akte vlada ili drugih administrativnih tijela, sudske naredbe, potrese, poplave, požare, eksplozije, rat, terorizam, nerede, pobune, štrajkove, epidemije, ograničenja rada, nestašice radne snage, sirovina, začepljenje luka, transportne zabrane, uključujući i ona koja nastanu na strani Prodavateljevih dobavljača, a što se sve ima smatrati „Višom silom“, „Force Majeure“.

9.2.  Ako okolnosti iz prethodne točke traju dulje od 30 dana, obje ugovorne strane imaju pravo na promjenu ugovornog odnosa, u onom dijelu koji nije ispunjen ili nije u mogućnosti da bude ispunjen, zbog nastalih okolnosti.

9.3.  Zahtjeve za promjenu ugovornog odnosa zbog Više sile, Kupac mora podnijeti Prodavatelju u roku od 3 dana od nastupa okolnosti zbog kojih je spriječen u izvršenju svojih obveza.

9.4.  Zahtjev iz prethodne točke ne utječe na novčana potraživanja Prodavatelja prema Kupcu za već isporučene robe i proizvode, niti se Viša sila može smatrati opravdanim razlogom za neplaćanje potraživanja koja Prodavatelj ima prema Kupcu.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1.        Na sve odnose između Prodavatelja i Kupca primjenjuju se materijalni propisi Bosne i Hercegovine, a nadležnost suda se određuje po stvarno nadležnom sudu u mjestu sjedišta Prodavatelja.

10.2.        U slučaju da se bilo koja odredba ovih općih uvjeta naknadno utvrdi ništetnom ili neizvršivom, to neće imati učinak na valjanost i/ili mogućnost izvršenja (ispunjenja) bilo koje od preostalih odredaba